Regulamin Świadczenia Usług telefonjaknowy.pl

Regulamin Świadczenia Usług serwisu telefonjaknowy.pl (dalej zwany “Regulaminem“) określa warunki wykonywania usług serwisowych przez firmę TELEFONJAKNOWY.PL ŁUKASZ LIPIŃSKI z siedzibą w Niemianowice 32, 26-634 Gózd, NIP 7962670753.

 1. Postanowienia ogólne
 • telefonjaknowy.pl świadczy usługi serwisowe na terenie Polski.
 • Klientem w rozumieni regulaminu jest osoba fizyczna lub firma zlecająca firmie telefonjaknowytest.twojprogramista.pl świadczenie usług serwisowych z zakresu naprawy telefonów komórkowych, tabletów oraz odtwarzaczy multimedialnych.
 • W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz systemu zakupu usług na stronie telefonjaknowytest.twojprogramista.pl
 • Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed upływem 14-dniowego terminu od zawarcia umowy, zatem Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 • Złożenie zlecenia serwisowego za pomocą portalu telefonjaknowytest.twojprogramista.pl oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin.
 • Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur VAT za wykonane usługi.
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem danych osobowych jest telefonjaknowytest.twojprogramista.pl
 • Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych
 • Korzystanie z usług telefonjaknowytest.twojprogramista.pl wymaga dysponowania sprzętem elektronicznym z dostępem do internetu, posiadającym przeglądarkę internetową oraz dostępu do poczty elektronicznej.
 • Serwis podaje na stronie telefonjaknowytest.twojprogramista.pl listę urządzeń, które mogą być przedmiotem usługi serwisowej.
 • Podowane na stronie ceny są wartościami orientacyjnymi wyliczanymi na podstawie przeprowadzonych do tej pory napraw przez telefonjaknowytest.twojprogramista.pl. Kwoty te mogą ulec zmianie, gdyż zależne są one od innych czynników technicznych serwisowanego urządzenia. Klient zostanie jednak o tym wcześniej poinformowany.
  Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Konto na stronie telefonjaknowytest.twojprogramista.pl zakładane jest samodzielnie przez klienta poprzez podanie loginu, hasła oraz adresu email. Dane konta jak dane teleadresowe, oraz inne dane personalne są możliwe do edycji po zalogowaniu do panelu klienta.
 • Konto Klienta jest chronione hasłem. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane przez Klienta osobom nieupoważnionym. Firma telefonjaknowytest.twojprogramista.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przekazaniem hasła przez klienta osobie niepowołanej

telefonjaknowytest.twojprogramista.pl nigdy nie prosi o podanie hasła do konta, które dostępne jest pod adresem telefonjaknowytest.twojprogramista.pl

III. Zlecenie wykonania usługi

 1. Zlecenie wykonania usługi serwisowej (dalej zwane”Zlecenie”) składane jest wyłącznie za pośrednictwem portalu telefonjaknowy.pl Klient zobowiązany jest do umieszczenia w składanym Zleceniu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu mailowego w celu realizacji powierzonego zlecenia.
 1. Transport
 • Przekazanie sprzętu do głównego serwisu telefonjaknowy.pl odbywa się zgodnie ze złożonym przez klienta zgłoszeniem. W przypadku wyboru jedynie przesyłki zwrotnej klient zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do głównej siedziby serwisu we własnym zakresie. Przesyłka musi posiadać numer śledzenia.
 • Wybierając usługę z odbiorem urządzenia z miejsca zamieszkania, klient powinien zabezpieczyć uszkodzone urządzanie do transportu (umieścić go w pudełku oryginalnym lub zastępczym) oraz dopilnować aby kurier umieścił je w oryginalnym filiopaku firmy kurierskiej.
 • Wszystkie zlecenia odbioru przesyłek od klientów są realizowane następnego dnia roboczego od zakupu/złożenia zlecenia serwisowego.
 • Po wykonaniu naprawy urządzenie jest odsyłane niezwłocznie na adres podany przez klienta przy zamawianiu usługi za pośrednictwem wybranej przez klienta firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
 • Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD są ubezpieczone do kwoty 5000zł, przesyłki nadawane za pośrednictwem Poczty Polskiej nie są ubezpieczone.
 1. Diagnoza i wycena usterki
 • Po otrzymaniu uszkodzonego urządzenia serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl dokonuje diagnozy uszkodzonego urządzenia i w jej wyniku potwierdza lub określa prawidłowy koszt usługi serwisowej.
 • W przypadku braku innych usterek, diagnoza urządzenia jest dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.
 • Diagnoza usterki jest darmowa i klient nie ponosi opłaty za diagnozę urządzenia.
 1. Naprawa
 • telefonjaknowy.pl dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części lub jej wysokiej jakości zamienników.
 • Serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl zobowiązuje się do wykonania usługi serwisowej z należytą starannością, według ogólnie przyjętych norm, oraz dokładności. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich pracowników(serwisantów).
 • W przypadku, gdy naprawa będzie wymagała wymiany części niewskazanej przez klienta, a ta spowoduje wzrost kosztów usługi ponad wcześniej ustalony firma telefonjaknowytest.twojprogramista.pl zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie klienta.
 • Jeżeli Klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w zamówieniu, uważa się, że Klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań.
 • Serwis telefonjaknowy.pl nie wydaje uszkodzonych części z wykonanych napraw.

VII. Koszty usługi

 1. Na całkowity koszt zlecenia składają się:
  • Koszt wykonania usługi serwisowej,
  • Koszt użytych części
  • Zryczałtowane koszty przesyłek kurierskich i pocztowych oraz opakowań,  Informacje o przesyłkach
  • Koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych,
  • Ewentualny koszt dodatkowy związany z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub towary.
 2. Orientacyjny koszt usługi serwisowej określany jest w ofercie, oraz potwierdzany wynikiem diagnozy urządzenia, zaś pozostałe koszty podawane są Klientowi w trakcie składania Zlecenia.
 3. Złożenie Zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań, kosztu zamówionych usług dodatkowych oraz ewentualnego kosztu dodatkowego związanego z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub usługi transportu urządzenia.
 4. Zakupując poszczególną usługę serwisową klient jest informowany o prawdopodobnym maksymalnym koszcie usługi . Oznacza to, że serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl nie ma obowiązku uzyskania od Klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi.
 5. Poprzez złożenie zlecenia oraz przesłanie urządzenia klient akceptuje wstępnie określoną w zleceniu kwotę naprawy.

VIII. Płatność

 1. Serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl akceptuję następujące metody płatności:
  • Płatność przelewem bankowym na rachunek telefonjaknowy.pl Płatność za pobraniem,
  • Płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl . (przelewem lub kartą płatniczą).
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl
 3. Składając Zlecenie Klient wybiera metodę płatności.
 4. Wybrana metoda płatności może się wiązać z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowego kosztu. O wysokości tego kosztu Klient jest informowany przed złożeniem zlecenie w serwisie telefonjaknowytest.twojprogramista.pl
 5. Po wykonanym zlecenia serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl wystawia klientowi paragon lub na jego życzenie fakturę VAT.
 1. Czas realizacji usługi
 1. telefonjaknowytest.twojprogramista.pl wykonuje powierzoną usługę w czasie określonym w wybranym zleceniu, mierzonym od dnia wprowadzenia telefonu do systemu, nie później niż dnia następnego po otrzymaniu przesyłki od klienta.
 2. Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu w przypadku:
  • oczekiwania na akceptację dodatkowej wyceny przez klienta,
  • braku możliwości skontaktowania się z klientem w celu dokonania dodatkowych ustaleń,
  • oczekiwania wpłynięcie opłaty za wykonaną usługę.
 3. W szczególnym przypadku gdy uszkodzenie okazuje się bardzo złożone, lub urządzenie jest rzadko występujące na terytorium Polski co powoduje problemy w pozyskaniu częsci zamiennych czas realizacji może się wydłużyć. Klient zostanie o tym poinformowany.
 1. Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl w nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów przechowywanych w naprawianym urządzeniu.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:
  • Zapewnia sztywność przesyłki,
  • Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
  • Uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,
  • Uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań.
 3. Serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl nie ponosi odpowiedzialnośc za wady ukryte sprzętu, które nie są związane z naprawianą usterką, oraz nie są możliwe do wykrycia przed wykonaniem usługi.
 1. Gwarancja
 1. Serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl (gwarant) udziela gwarancji na wykonane usługi oraz wykorzystane części oraz sprzedane akcesoria na okres 6 miesięcy. Gwarancja obejmuje jedynie elementy wymieniane przez serwis, oraz wykonywane usługi.
 2. W przypadku reklamowania wykonanej usługi lub produktu klient zobowiązany jest do okazania się dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą).
 3. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz usług wykonywanych na podstawie umów o dzieło, zawieranych pomiędzy serwisem TelefonJakNowy a Klientami.
 4. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
 •  po upływie okresu Gwarancji;
 • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania, ingerencji zakupionego towaru lub wykonanej usługi, wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż firma telefonjaknowytest.twojprogramista.pl
 1. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:
 • uszkodzeniami powstałymi bezpośrednio przez zdarzenia zwenętrzne takie jak powódź, przepięcia powstałę na linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna;
 • uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak : nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące;
 • uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie;
 • uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub modyfikacji urządzenia, podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy;
 • stwierdzeniu obecności cieczy wewnątrz urządzenia;
 • uszkodzeń mechanicznych;
 • uszkodzeń spowodowanych przez użytkowanika poprzez wykorzystanie nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych oraz sposobu eksploatacji.
 1.    Gwarancja na usługę nie zostaje udzielona w przypadku gdy:
 • podczas naprawy zostanie stwierdzona aktualna bądź była obecność cieczy,
 • nie zostanie podany kod blokady, co uniemożliwi test urządzenia po zakończonej naprawie.
 1. Wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje po dostarczeniu przez klienta oświadczenia o zgłaszanej wadzie towaru.
 2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 3. Serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni.
 4. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
 •     klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Serwisu telefonjaknowytest.twojprogramista.pl za pośrednictwem firmy spedycyjnej wykorzystywanej na ten cel przez Gwaranta, w sposób zgodny z procedurą przewidzianą dla reklamacji,
 •          osobiste dostarczenie przez Klienta przedmiotu związanego z reklamacją do siedziby Gwaranta znajdującej się w Niemianowice 32 26-634 Gózd.
 1. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na urządzeniu ponosi Klient.
 2. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego urządzenia na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 3. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji na podstawie gwarancji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Gwarant stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Gwarant poinformuje o tym Klienta.
 4. Klient podejmuje decyzję o:
 1. podjęciu naprawy odpłatnej,
 2. odesłaniu mu urządzenia w stanie, jakim został dostarczony do serwisu zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko.
 1. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XII. Reklamacja

 1. Serwis telefonjaknowytest.twojprogramista.pl realizuje uprawnienia Klienta wynikające z udzielonej gwarancji i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w Kodeksie Cywilnym.
 • Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.
 • Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta, na przykład, poprzez przesłanie formularza reklamacji dostępnego dla Klienta na stronie www.telefonjaknowytest.twojprogramista.pl lub zwrócenie się o przesłanie formularza poprzez email na bok@telefonjaknowytest.twojprogramista.pl oraz odesłanie go wraz z towarem na adres: Niemianowice 32 26-634 Gózd
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.
 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy. Klient zostanie poproszony przez o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Niemianowice 32, 26-634 Gózd. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 5. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w Rozdziale XII pkt. 5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 4 oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

XIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Rozdziale XIII pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  – pisemnie na adres: Niemianowice 32, 26-634 Gózd
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@telefonjaknowytest.twojprogramista.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie internetowej telefonjaknowytest.twojprogramista.pl w zakładce „polityka zwrotów oraz reklamacji”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Niemianowice 32, 26-634 Gózd.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 •  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 •  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 •  W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.